ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Dictaphone.be

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer (hierna genoemd Dictaphone.be): de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Memorecorder.nl;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dictaphone.be georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2

Gegevens

Dictaphone.be

Postadres
Luchthavenweg 81.205
5657 EA  Eindhoven
Nederland


Telefoon: +32 - 3808 2492 (lokaal tarief)
Email: klantenservice@dictaphone.be

KVK nummer: 17072750
BTW nummer: NL004444279B01

Dictaphone.be is een handelsnaam van AVANTE BV

 


Artikel 3

Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aangeboden product van Dictaphone.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dictaphone.be en u als consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten- voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4  

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Dictaphone.be gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dictaphone.be niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
    Dit betreft in het bijzonder: 
•  de prijs inclusief belastingen; 
•  de eventuele kosten van aflevering; 
•  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
•  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
•  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
•  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
•  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
•  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
•  de gedragscodes waaraan Dictaphone.be zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
•  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dictaphone.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Voor het ontbinden van de order worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dictaphone.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Dictaphone.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Dictaphone.be kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dictaphone.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Dictaphone.be zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dictaphone.be deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien Dictaphone.be zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en binnen een termijn van 30 dagen aan Dictaphone.be retourneren.

3. U dient voor retourzendningen te allen tijde contact op te nemen met Dictaphone.be.
    Dictaphone.be geeft de wijze van retourneren aan.
   
    Contact opnemen:
    Telefoon: +32 - 3808 2492 (lokaal tarief)
    E-mail: klantenservice@dictaphone.be

4. Producten die zonder kennisgeving aan Dictaphone.be worden teruggezonden, zullen niet in behandeling worden genomen en worden niet gestorneerd.

Download Herroeppingsformulier
Gebruik dit formulier, wanneer u uw bestelling
• wilt ontbinden/herroeppen,
maar nog geen producten heeft ontvangen

Download Retourformulier
Gebruik dit formulier, wanneer u uw bestelling
• wilt ontbinden/herroeppen,
en producten heeft ontvangen
• u een DOA of defect product heeft binnen de garantie


Artikel 7

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
    komen de kosten
van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft,
    zal Dictaphone.be dit bedrag
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending/ herroeping terugbetalen.

3. Bij geopende producten zullen controlekosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Dictaphone.be alleen worden uitgesloten indien Dictaphone.be dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.  die door Dictaphone.be tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden/ die door persoonlijk gebruik onhygiënisch worden
    (zoals in-ear oortelefoons, hoofdtelefoons en dergelijke) en/of waarvan de verzegeling is verbroken.

d.  die snel kunnen bederven of verouderen;

e.  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Memorecorder.nl geen invloed heeft;

f.   voor losse kranten en tijdschriften;

g.  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en/of waarvan de verzegeling is verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a.  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b.  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c.  betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Dictaphone.be producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dictaphone.be geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
    zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
    alleen toegestaan indien Dictaphone.be dit bedongen heeft en:

    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
        waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6. Prijswijzigingen die worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld een actie gelden vanaf
    dat moment. Klanten die reeds hetzelfde product hebben besteld, betaald en ontvangen
    hebben geen recht op tegemoetkoming van het prijsverschil.

 

Artikel 10

Conformiteit en Garantie

1. Dictaphone.be staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
    overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
    deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
    overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Dictaphone.be, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
    doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een
    tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dictaphone.be jegens
    consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Indien een besteld product DOA (dead on arrival) is en deze retour wordt gestuurd
    naar Dictaphone.be of het service centre van het desbetreffende merk
    (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van
    terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.

4. Indien een besteld product binnen de gestelde garantieperiode defect raakt,
    zonder toedoen van de consument (bijv. valschade) en deze retour wordt gestuurd
    naar Dictaphone.be of het service centre van het desbetreffende merk
    (zoals beschreven in de garantiebepalingen van dat merk), geldt dat de kosten van
    terugzending te allen tijde voor rekening van de consument zijn.

5. U dient voor retourzendningen te allen tijde contact op te nemen met Dictaphone.be.
    Dictaphone.be geeft de wijze van retourneren aan.

    Contact opnemen:
    Telefonisch 03 - 80 82 492 (lokaal tarief)
    E-mail: klantenservice@dictaphone.be

 

Artikel 11

Levering en uitvoering

1. Dictaphone.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
    ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
    beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dictaphone.be
    kenbaar heeft gemaakt.

3. De gemiddelde levertijd is, na bestelling en betaling, 1-3 werkdagen,
    waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
    voorwaarden is vermeld, zal Dictaphone.be geaccepteerde bestellingen met
    bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leverings-
    termijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
    bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
    consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dictaphone.be het bedrag dat de
    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na
    ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dictaphone.be
    zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
    bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
    artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
    uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Dictaphone.be.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
    bezorging aan de consument bij Dictaphone.be, tenzij uitdrukkelijk anders is
    overeengekomen.

 

Artikel 12

Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
    opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
    twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst
    op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een over-
    eenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst
    maximaal één maand bedragen.

  

Artikel 13

Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde
    bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen na bezorging van het goed of in geval
    van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 7 dagen na afgifte van de
    deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
    vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,
    kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de des-
    betreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
    plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
    onverwijld aan Dictaphone.be te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Dictaphone.be behoudens wettelijke
    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
    in rekening te brengen.

 

Artikel 14

Klachtenregeling

1. Dictaphone.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
    behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
    duidelijk omschreven worden ingediend bij Dictaphone.be, nadat de consument de
    gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Dictaphone.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
    vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
    verwerkingstijd vraagt, wordt door Dictaphone.be binnen de termijn van 14 dagen
    geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
    meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Tevens heeft u als consument de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de
    geschillencommissie via het Europese onlineplatform. De Europese Commissie is
    verantwoordelijk voor de opzet van dit platform. U vindt het Europese onlineplatform voor
    geschillenbeslechting hier: http://ec.europa.eu/odr


Artikel 15

Studentenpas

Houders van een geldig Belgisch Studentenpas kunnen na vertoon van hun pas

(d.m.v. het toesturen van een (GSM) foto of scan) een kortingscode ontvangen van de
Dictaphone.be  klantenservice (klantenservice@dictaphone.be).

Deze kortingscode kan toegepast worden in het vak " kortingscode toepassen" om
de afgesproken korting rechtstreeks op de bestelling te ontvangen. Memorecorder.nl
behoudt het recht om pashouders te weigeren, wanneer er vermoedens bestaan van
frauduleuze praktijken. Kortingspercentages kunnen varieëren.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 16

Aanbiedingen

Consumenten kunnen de speciale dagaanbieding voor een bepaalde periode bestellen.

Na deze periode is het niet meer mogelijk op de aanbieding te bestellen, tenzij anders
wordt aangegeven. Bij de speciale acties, dagaanbieding geldt op=op.
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 17

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen

niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.